Serwis

Zgłoszenie reklamacyjne na drodze gwarancji

Wypełnienie poniższego formularza umożliwi Państwu zgłoszenie produktu marki BERG do serwisu. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane odpowiedniemu dystrybutorowi, który następnie skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dalszych szczegółów.

* - prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką

UWAGA!!!

Prosimy aby w opisie rekamacyjnym umieszczać nr seryjny urządzenia.

Pomoc / Infolinia:
tel. (91) 485 47 77
kom. 512 018 534

Warunki gwarancji

Zlewozmywaki granitowe

 1. Tres sp. z o.o. Jako GWARANT udziela 10 lat gwarancji na granitowe zlewozmywaki marki BERG , obejmującej korpus zlewozmywaka, z wyłączeniem armatury przelewowo odpływowej oraz akcesoriów stanowiących komplet ze zlewozmywakiem - np. korka automatycznego.
 2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym - rysy, pęknięcia itp. Uszkodzenia mechaniczne, wgniecenia oraz wszystkie inne mające widoczne znamiona powstania w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu, konserwacji, pielęgnacji w tym pozostałości po silnie barwiących resztkach pokarmu lub napojów nie usuniętych od razu po powstaniu - NIE podlegają warunkom 10-letniej gwarancji. Przez niewłaściwe użytkowanie rozumie się również kontakt z bardzo gorącymi patelniami (należy używać trójnogu lub podkładki).
 3. Zlewozmywaki BERG przeznaczone są do użytku tylko i wyłącznie w gospodarstwie domowym.
 4. Gwarancja ważna jest tylko wraz z wypełnioną oryginalna karta gwarancyjną wydaną przez TRES sp. z o.o. podpisaną i opieczętowaną wraz z dołączonym dowodem zakupu (FV lub paragonem fiskalnym). W razie utraty/ zagubienia karty następuje utrata świadczeń gwarancyjnych, duplikaty nie są wydawane.
 5. Każda reklamacja z opisem wady zlewozmywaka musi być zgłoszona na piśmie i zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia należy zgłaszać faxem pod numerem 91 485-47-68 lub na nasz adres e-mail tres@tres.net.pl
 6. W momencie uznania reklamacji gwarant zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad, bądź w wypadku braku możliwości wymiany na identycznych model w tym samym kolorze - zaproponowany zostanie model najbardziej zbliżony co do kształtu i koloru reklamowanego zlewozmywaka, wyrobu tego samego producenta.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane z dojazdem i przystąpieniem do zgłoszenia pokryje zgłaszający.

Zlewozmywaki stalowe

Dziękujemy za dokonanie zakupu marki BERG. Wierzymy, że zakupiony produkt spełni Państwa oczekiwania, podnosząc walory estetyczne i funkcjonalne urządzonego wnętrza. Życzymy przyjemnego użytkowania.

WARUNKI GWARANCJI   ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Strony umowy gwarancji

1. Gwarancja udzielana jest przez Tres Sp. zo.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Krakowskiej 61B, 70-017 Szczecin, Polska, zwana dalej Gwarantem.

2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie dla produktów (towarów) marki BERG znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

Zakres gwarancji

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady następujących produktów oraz elementów zakupionego towaru:

a. dla elementów ze stali nierdzewnej:

- zachowanie koloru;

- zachowanie wymiaru w granicach tolerancji określonych normami;

b. dla pozostałych elementów:

- trwałość części mechanicznych (osprzętu, akcesoriów zakupionych w komplecie), jeśli przedwczesne zużycie nie spowodowane jest wadliwą eksploatacją bądź nieprawidłowym montażem.

Zlewozmywaki stalowe są przeznaczone do użytku prywatnego, a nie przemysłowego.

4. Gwarancja traci ważność w przypadku nie zastosowania się do wszystkich zapisów niniejszej karty gwarancyjnej, zapisów instrukcji montażu i pielęgnacji produktu. Dotyczy to również przeprowadzenia napraw przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta.

5. Gwarancja nie obejmuje:

a. uszkodzeń mechanicznych powierzchni towaru

b. uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania, konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją towaru, sztuka budowlaną i z przeznaczeniem, samodzielnych przeróbek.

c. uszkodzeń towaru powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub jej zasolenie i osady wapienne.

d. towarów niepełnowartościowych zakupionych po obniżonej cenie, produktów pochodzących z ekspozycji oraz towarów niekompletnych.

e. części zużywających się, np. uszczelek, elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji.

Termin gwarancji

6. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat licząc od daty sprzedaży towaru.

Zgłaszanie reklamacji

7. Reklamacje towaru mogą być zgłaszane w następujący sposób:

a. w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz zgłoszenia, zamieszczony na stronie http:www.berg-agd.pl/serwis-i-pomoc-techniczna/

b. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres Działu Serwisu Gwaranta - tres@tres.net.pl ;

8. W przypadku reklamacji składanych w formie wskazanej w pkt. 7b reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę złoszenia reklamacji do Gwaranta, dane osobowe klienta (imię i nazwisko, adres klienta, adres zamontowania produktu, tel. kontaktowy, e-mail), kod i nazwę reklamowanego produktu, datę i numer dowodu zakupu, opis uszkodzenia. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z art.23 ust.1 pkt.3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.07.1997.

9. Kupujacy przed zgłoszeniem reklamacji jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada nie wynika z nieodpowiedniego montażu, przechowywania, uzytkowania, czy konserwacji produktu.

Rozpoznanie reklamacji

10. Gwarant ustosunkuje się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego dla wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależości od tego, która czynność nastąpiła później.

11. Gwarant zobowiazuje się do sprawnego i szybkiego usunięcia usterki poprzez naprawę, wymianę towaru lub wymianę elementu towaru, w przypadku reklamacji zasadnej w terminie do 30 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego, która z tych czynnosci nastąpiła póxniej. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Gwaranta, z tym, że wymiana produktu na nowy, wolny od wad może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu niemożliwej do usunięcia.

12. W przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje produktem identycznym z zakupionym prze Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo wymiany wadliwego produktu na podobny z aktualnej oferty firmy, zbliżony stylistycznie i odpowiadajacy pod wzgledem funkcjonalnosci i ceny do zakupionego towaru lub prawo zwrotu gotówki. Zwrot gotówki mozliwy jest jedynie za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu produktu, po uprzednim dokonaniu zwrotu produktu przez Kupujacego do Gwaranta. W takim przypadku wyboru sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Gwarant.

13. W przypadku wymiany produktu na nnowy, okres gwarancji rozpoczyna się do dnia wydania nowego produktu. W przypadku naprawy lub wymiany elementu produktu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy lub wymiany liczony od daty przyjęcia reklamacji przez gwaranta, wyłącznie jeśli naprawa wynikała z reklamacji zasadnej. Wymienione elementy produktu lub produkt wymieniony przechodzą na własność Gwaranta.

14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji, takich jak: bieżąca konserwacja (np. czyszczenie powierzchni właściwymi środkami), do wykonania, których zobowiązany jest uzytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z 'Instrukcją montażu i pielęgnacji". Uzytkownik produktu jest zobowiązany do okresowej kontroli stanu technicznego, biezącego czyszczenia i konserwacji.

Informacje dodatkowe

15. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy wada powstała z przyczyny tkwiacej w produkcji w chwili produkcji i została zgłoszona do reklamacji niezwłocznie.

16. Gwarant ponosi koszty transportu lub przesyłki do lub od Gwaranta, kosztów montażu i demontażu wyłącznie w przypadku wczesniejszej zgody Gwaranta na poniesienie takich kosztów.

17. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji składający reklamację pokryje wszelkie koszzty Gwaranta związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z umowy gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Gwaranta, o ile obowiązek ich zapłaty powstanie w wyniku orzeczenia właściwego sądu powszechnego w toku stosownego postępowania sądowego.

18. W przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych przez pracowników serwisu Gwaranta w miejscu zainstalowania produktu klient zobowiazany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jego naprawy.

19. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobu podyktowanych postepem technologicznym i walorami estetycznymi bez uprzedniego powiadomienia.

20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupujacego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Procedura składania reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o to, by w przypadku zgłoszenia reklamacji, proces obsługi przebiegał w mozliwie najkrótszym terminie oraz spełniał wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia reklamującego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza prosimy o przygotowanie nastepujących informacji:

- nazwa lub symbol produktu;

- numer faktury (lub paragonu)*

- dane kontaktowe sprzedawcy;

- dane kontaktowe reklamującego;

- zdjęcia reklamowanego produktu.

W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przesłany drogą mailową wraz z formularzem zgłoszenia reklamującego.

 

 

 

 

Okapy

Porady eksploatacyjne

Zlewozmywaki granitowe

 1. Do czyszczenia zwykłych zabrudzeń używamy standardowych środków czyszczących typu: mleczko czyszczące - nie zawierajace w swoim składzie chloru i jego pochodnych, proszek, płyn do naczyń.
 2. Nie należy czyścić zlewozmywaków środkami silnie żrącymi typu Domestos.
 3. Do usunięcia silniejszych zabrudzeń powierzchni zlewozmywaka, których nie możemy usunać zwykłym środkiem czyszczącym, radzimy użyć proszku do pieczenia lub sodki oczyszczonej z dodatkiem mleczka czyszczącego, którym czyścimy zabrudzoną powierzchnię szorstką stroną gąbki kuchennej lub małą szczoteczką.
 4. Do usuwania osadów z kamienia: możemy zastosować ocet kuchenny, który wlewamy do zlewozmywaka w proporcjach 1:1 z ciepłą wodą. Pozostawiamy tę mieszankę na minimum 5 h, następnie dokładnie spłukujemy i czyścimy szorstką stroną gąbki.
 5. Trudniesze zabrudzenia radzimy usuwać specjalnymi tabletkami przeznaczonymi do tego typu zlewozmywaków, które można kupić w sklepach z artykułami chemicznymi.
 6. Należy unikać kontaktu z bardzo gorącymi patelniami (używać trójnogu lub podkładki)

Zlewozmywaki stalowe

Fundamentalną zasadą skutecznej pielęgnacji zlewozmywaka kuchennego jest reguralność. Wbrew pozorom bowiem zadbanie o jego estetyczny wygląd nie jest niemożliwe, konieczne jest jednak stosowanie zawsze odpowiednich do danego tworzywa środków czyszczących i systematyczna konserwacja zlewozmywaka.

Jak należy właściwie pielęgnować i użytkować stalowy zlewozmywak, aby nie stracił swoich zalet funkcjonalnych i estetycznych?

- do codziennej pielęgnacji z powodzeniem stosować można tradycyjny płyn do mycia naczyń;

- w przypadku silnego zakamienia powierzchnię zlewu można zmyć roztworem wodnym octu spożywczego zmieszanego z wodą w stosunku 1:1;

- szczególnie zalecane są ogólnodostępne preparaty w postaci mleczek polecanych przez producentów, którzy na opakowaniu lub ulotce reklamowej wyraźnie podają sposób użycia środka z uwzględnieniem celu stosowania lub też specjalistyczne preparaty mające za zadanie czyścić, a także odświeżać powierzchnię zlewozmywaka;

- raz w tygodniu można natłuścić zlewozmywak olejem jadalnym - jego cienka warstwa doskonale konserwuje stal;

- po zastosowaniu któregokolwiek z w/w sposobów pielęgnacji, zlewozmywak należy spłukać letnią wodą i wytrzeć do sucha miękką sciereczką.

POD ŻADNYCM POZOREM NIE WOLNO:

- używać środków do czyszczenia srebra, stężonych wybielaczy i środków zawierających materiał ściernych, a także drucianych gąbek - może to spowodować zarysowanie, plamy lub stałe uszkodzenia materiału;

- pozostawiać otwartych pojemników z chemikaliami pod lub na zlewozmywaku, których zawartość mogłaby przedostać się do odpływu i doprowadzić do skażenia wody;

- pozostawić na powierzchni zlewozmywaków przedmiotów za stali podlegającej rdzewieniu, np.:gwoździ czy wkrętów, powoduje to bowiem powstanie osadów tzw. rdzy nabytej.

- wykorzystywać zlewozmywak w zastosowaniach przemysłowych: labolatoriach, warsztatach, etc.

 

Baterie

Czyszczenie perlatora.

Czyszczenie należy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. W tym celu należy wykręcić perlator z baterii, oczyścić sitko z zanieczyszczeń mechanicznych, przepłukać pod bieżącą wodą, wkręcić perlator na miejsce pamiętając o prawidłowym założeniu uszczelki. W przypadku dużego zakamieniania, włożyć sitko na kilkanaście minut max. poł godziny do wody z octem lub dodatkiem srodka odkamienijącego

Czyszczenie powłok zewnętrznych.

Brud oraz plamy powstałe na skutek osadzania się kamienia usuwamy przemywając baterię czystą wodą z dodatkiem środka myjącego, płuczemy czystą wodą i wycieramy do sucha miękką ściereczką. Nie należy stosować ściereczek o chropowatej powierzchni lub środkami zawierającymi materiały ścierne.

UWAGA: W żadnym wypadku nie należy używać środków czyszczących w proszku lub w płynie zawierających środki ścierne (łatwo wykrywalne dotykiem), kwasu siarkowego, podchlorynu sodu lub potasu, kwasu solnego, amoniaku, środków dezynfekujących, acetonu. Środki te mogą powodować trwałe odbarwienia lub wręcz wytrawienie powierzchni. Powyższe uszkodzenie traktowane jest jako mechaniczne i nigdy nie jest uznawane w toku reklamacji.

Okapy

Jak usunąć odciski palców z szuflad, okapów i innych powierzchni dekoracyjnych?

W większości przypadków wystarczy miękka ściereczka lub gąbka zwilżona wodą z mydłem. Innym łatwym sposobem jest użycie lekko wilgotnej szmatki z mikrofazy.

Dla stali nierdzewnej z wykończeniem na połysk lustrzany lepiej nadają się środki do mycia szyb. Należy unikać środków ściernych, które mogą spowodować zarysowania. Powierzchnie szlifowane należy wycierać zgodnie z kierunkiem szlifowania a nie w poprzek szlifu.

Ślady palców na powierzchniach ze stali nierdzewnej sprawiają więcej problemów, gdy urządzenie jest nowe. Po kilku tygodniach użytkowania w kuchni nie będą one już tak widoczne jak na zupełnie nowej powierzchni. Dostępne są także firmowe środki czyszczące zapobiegające powstawaniu odcisków palców, które radykalnie zmniejszają ich widoczność - np. "chromol" lub inne srodki zawierające w swoim składzie niewielka ilośc tłuszczu.

Instrukcja montażu

Zlewozmywaki granitowe

Uwaga!!!
 • Nie należy kłaść zlewozmywaka na jego krawędzi, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
 • Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu zlewozmywaka gdyż istnieje możliwość przycięcia palców podczas wkładania komory zlewu w wycięty otwór.
 • Każdy zlewozmywak przenaczony jest do montażu w blacie kuchennym. Podane wymiary sa zawsze wymiarami ZEWNETRZNYMI zlewozmywaka, w opakowaniu znajduje się szablon motazowy informujący o wymiarach wycięcia w blacie.
 • W komplecie do każdego zleowzmywaka dołaczony jest korek automatyczny wraz z elementami montażowymi, armatura przelewowo-odpływowa oraz syfon i zaczepy.
 1. PRZYGOTOWANIE WYCIECIA W BLACIE
  1. Po przygotowaniu blatu do montażu należy położyć szablon na jego powierzchni.
  2. Należy dokładnie obrysować szablon , zwracając uwagę na dokładne położenie komór w stosunku do krawędzi blatu.
  3. Po obrysowaniu szablonu można przystąpić do jego wycinania.
 2. UMIESZCZENIE ZLEWOZMYWAKA W WYCIĘCIU W BLACIE
  1. Sprawdzić umieszczenie klamer mocujących. Luźnie klamry umieścić w wycięciach na spodniej stronie zlewozmywaka.
  2. Sylikon należy nałożyć na dolnej krawędzi zlewozmywaka.
  3. Po włożeniu zlewozmywaka w przygotowany otwór należy dokręcić klamry za pomocą śrubokrętu wg załączonego rysunku.
 3. INSTALACJA SYFONU I BATERII
  1. Zamontować baterię oraz osyfonowanie w otworze w zlewozmywaku, wg załączonej do niej instrukcji montażu.
  2. Istnieje możliwość połączenia z osyfonowaniem rury zmywarki lub pralki

Zlewozmywaki stalowe

JAK PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ ZLEWOZMYWAK WPUSZCZANY W BLAT?

Zlewozmywaki stalowe wpuszczane przeznaczone są do montowania w ciągu blatu kuchennego. W blatach wykonanych z drewna lub laminowanych płyt wiórowych należy wyciąć otwór wyrzynarką do drewna. Do cięcia blatów kamiennych, z konglomeratów lub kompozytów użyć należy profesjonalnego sprzętu, stąd usługę tę najlepiej zlecić w miejscu ich zakupu.

1. Do wierzchniej strony blatu przyłożyć zlewozmywak odwrócony do góry dnem.

2. Ustalić jego właściwą pozycję względem ścian i szafki pod zlewozmywak.

3. Obrysować kształt zlewozmywaka

4. Na bazie obrysu wykreścić identyczny kształt z przesunięciem o 10 mm do wewnątrz tak, aby powstały w efekcie otwór był o 10 mm z każdej strony mniejszy od gabarytów zlewozmywaka.

5. Po wewnętrznej stronie wytrasowanej linii wyciąć otwór

6. Do tak przygotowanego otworu przymierzyć zlewozmywak i zniwelować pilnikiem ewentualne nierównosci.

7. Krawędzie zlewozmywaka zabezpieczyć od spodniej strony taśmą uszczelniającą dołączoną do zestawu odpływowo-przelewowego.

UWAGA: BLATY LAMINOWANE I DREWNIANE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED WILGOCIĄ SILIKONEM SANITARNYM OBFICIE POWLEKAJĄC NIM KRAWĘDZIE OTWORU POD ZLEWOZMYWAK I POZOSTAJĄC DO WYSCHNIĘCIA

8. Osadzić zlewozmywak w blacie.

9. Połozenie zlewozmywaka stabilizuje się za pomocą dołączonych do zestawu odpływowo-przelewowego klamer

* Górną częsć klamry zaczepić w otworze wyfrezowanym w kolorze zlewozmywaka, dolną-oprzeć o spód blatu.

*Obie części połączyć wkretem, który zaciska klamrę i unieruchamia zlewozmywaka.

UWAGA: MOCUJĄC KOLEJNE KLAMRY NALEŻY NAJPIERW PRZYKRĘCIĆ JE DELIKATNIE, A DOPIERO NA KONIEC DOKRECIĆ WSZYSTKIE SRUBY, CO DA GWARANCJĘ CENTRYCZNEGO OSADZENIA ZLEWOZMYWAKA W BLACIE.

10 Po zakończeniu czynnosci montażu zlewozmywaka przystąpić mozna do instalacji baterii zlewozmywakowej oraz syfonu odpływowo-przelewowego.

 

Informacje uzupełniające

Zlewozmywaki stalowe

Zlewozmywaki stalowe gładkie

Stal gładka jest łatwiejsza w czyszczeniu, natomiast niestety widać na niej lekkie zarysowania - jest to normalne w czasie użytkowania, osoby szczególnie wrażliwie estetycznie mogą uważać to za wadę.

Zlewozmywaki stalowe w wykończeniu typu LEN/DEKOR

Wykończenie stali LEN/DEKOR - dające fakturę odbitego w stali płótna maskuje drobne ryski powstające w trakcie używania, ale wymage częstszego czyszczenia ze względu na drobinki chętniej pozostające w zagłębieniach stali.

Okapy

Jedną z wielu zalet stali nierdzewnej (inox) jest niezwykła łatwośc czyszcenia. Z tego powodu produkuje się z nich wyposażenie dla gospodarstw domowych jak również kuchni zbiorowego żywienia i maszyny w przemyśle spożywczym. Ich gładka i nieporowata powierzchnia nie pozwala koloniom bakterii i innych mikrobów na przyleganie i przeżycie.

Oczywiście, każdy materiał w warunkach domowych wymaga konserwacji, a stal nierdzewna nie jest wyjątkiem od tej reguły. Czyszczenie stali nierdzewnej jest jednak łatwe i pozostawia jej powierzchnię czystą, błyszczącą oraz higieniczną.

Doskonała odporność na korozję stali nierdzewnych używanych w kuchniach sprawia, że są ona odporne na plamy i zabarwienia od artykułów spożywczych takich jak pomidory, czerwona papryka lub soki owocowe, które na trwałe mogą odbarwić powierzchnie innych materiałów.

Baterie

Każda z baterii u wylotu wylewki zawiera perlator - końcowkę dzieki ktorej strumień wody jest napowietrzany zwiekszając odczucie wiekszej "ilości" wody, przy jednoczesnym zmniejszenia jej zużycia oraz latwosci czyszczenia z osadow.

Powłoka chromowa gwarantuje ochrone przed korozją i matowieniem baterii, baterie w kolorze inox powlekane są wysokiej jakosci lakierem, który również zabezpiecza przed korozją i odpryskami.

Głowica ceramiczna zapewnia płynną i lekką prace baterii.

W komplecie znajduje się zestaw montażowy - 2 wężyki w oplocie stalowym dł.40cm z gwintem 3/8 cala, śruby, uszczelki oraz podkładki, każda bateria posiada standardowy otwor montazowy - 35mm.

Serwis